Προκηρύξεις τριών (3) θέσεων ερευνητών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

361 προβολές 20 Ιουλίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

14 Σεπτεμβρίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Επιστημονικό Αντικείμενο
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

1. Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β΄ βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ιστορία της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου» στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΕΡΑ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/2-2021) (ΑΔΑ: 6ΜΥΓ469ΗΕΠ-6ΣΚ).

2.Προκήρυξη μίας θέσης Ερευνητή/τριας Β’ βαθμίδας (Κύριου/ιας Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και σύνθεση οργανικών συζυγιακών πολυμερών και εφαρμογές» στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΧΒ/ΕΡΕ/01-2021).

3. Προκήρυξη μιας ( 1) θέσης Ερευνητή/τριας Β’ βαθμίδας (Κύριου/ιας Ερευνητή / τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική χημεία με έμφαση στη σύνθεση και ανάπτυξη βιοδραστικών στοχευμένων μορίων» στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΧΒ/ΕΡΕ/02-2021).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), μέχρι  14.09.2021.

Περισσότερες Πληροφορίες

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.