Προκήρυξη 1/2021 τριάντα επτά (37) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος

258 προβολές 14 Σεπτεμβρίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

05 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Πηγή

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος

Επιστημονικό Αντικείμενο
Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία Διεθνείς Σπουδές Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Διοίκηση Επιχειρήσεων Λογιστική Μετάφραση και Διερμηνεία Οικονομικές Επιστήμες Πληροφορική Πολυτεχνική

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, τριάντα επτά (37) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού σε διάφορους τομείς, ως εξής:

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, τριάντα επτά (37) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του κεντρικού καταστήματος της. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την εταιρία ICAP People Solutions Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού, σύµφωνα µε τα αναφερόμενα στην αναλυτική προκήρυξη.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Οι θέσεις που θα καλυφθούν αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:
Αρχιτεκτονική εφαρμογών και ανάλυση δεδομένων,
Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών,
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων,
Διαχείριση και υποστήριξη βάσεων δεδομένων,
Διαχείριση υπολογιστικού νέφους, Διαχείριση δικτύων,
Εποπτεία και έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων,
Οργάνωση και επιχειρησιακός σχεδιασμός,
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού,
Διαχείριση θεµάτων μισθοδοσίας και συντάξεων,
Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις, Ανάπτυξη,
Σχεδιασμός και υλοποίηση μαθημάτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης,
Διαχείριση προμηθειών,
Οργάνωση, μελέτη, διαχείριση και εποπτεία έργων τεχνικής υποστήριξης κτιριακών εγκαταστάσεων,
Λειτουργία και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισµού,
Ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας υγείας,
Μετάφραση κειμένων από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και αντίστροφα,
Διαχείριση οικονοµικού ιστορικού αρχειακού υλικού,
Διαχείριση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού βιβλιοθήκης,
Διαχείριση συλλογών και εκθέσεων τέχνης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Στα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη των θέσεων περιλαμβάνονται
ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμος μεταπτυχιακού τίτλου ελληνικού ΑΕΙ στα αντικείμενα της επιστημονικής εξειδίκευσης που αναφέρονται στην προκήρυξη. Ο τίτλος θα πρέπει να έχει αποκτηθεί µετά την κτήση τίτλου σπουδών ΑΕΙ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Επίσης, ζητείται πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αντίστοιχο ελληνικού ΑΕΙ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,
Ασφαλισμένη εργασιακή προϋπηρεσία µετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στο αντικείμενο της ειδικότητας, µε ελάχιστη διάρκεια όπως αναγράφεται κατά περίπτωση,
άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, προσηκόντως αποδεικνυόμενη, ιδίως για την αγγλική γλώσσα από την κατοχή σχετικής πιστοποίησης επιπέδου C2 ή πτυχίου από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο
και Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Οι άνδρες υποψήφιοι κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόµιµα απαλλαγεί από αυτές.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Αιτήσεις θα υποβάλλονται, µόνο ηλεκτρονικά, από την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου (ώρα Ελλάδος 10:00) μέχρι και την Τρίτη 5 Οκτωβρίου (ώρα Ελλάδος 1 7:00) στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος https://www.bankofgreece.gr, όπου είναι διαθέσιμη και η αναλυτική προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση µόνο ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα), μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο κωδικούς θέσης από τον πίνακα, έχουν αποκλειστικά την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων και την ορθή συμπλήρωση της αίτησης, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης.

Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210-3202054, 210-3202058, 210-3202069 και 210-3202094 καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:001 4:00). Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

Οσοι από τους υποψηφίους κατά την προκαταρκτική διαδικασία κριθούν επικρατέστεροι θα κληθούν να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Τράπεζας τα παρακάτω δικαιολογητικά προς έλεγχο:
Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών.
Πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ για τους κατόχους τίτλων σπουδών του εξωτερικού.
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της ασφαλισμένης εργασιακής προϋπηρεσίας, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό πρόσφορο στοιχείο (συµβάσεις, δελτία/τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κ.λπ.).
Μετά τον έλεγχο, οι υποψήφιοι που έχουν προσκομίσει πλήρη δικαιολογητικά θα κληθούν σε συνέντευξη από επιτροπή που θα συγκροτήσει η Τράπεζα, η οποία θα αξιολογήσει την κατάρτιση, τις ικανότητες και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα, την επαγγελματική εµπειρία, τη δυνατότητα πρόσφορης παροχής υπηρεσιών προς την Τράπεζα σε συνδυασµό µε την προσδοκώμενη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, καθώς και τη συνολική εικόνα και προσωπικότητα των υποψηφίων. Η διαδικασία της συνέντευξης θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τα τυχόν περιοριστικά μέτρα που θα ισχύουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας και οι σχετικές λεπτομέρειες (χώρος, χρόνος κ.λπ.) θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στους υποψηφίους.

Τα ονόματα των επιτυχόντων ανά κωδικό θέσης και μέχρι του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων θα αναρτηθούν στον ιστοχώρο της Τράπεζας http://www.bankofgreece.gr.

Προκήρυξη

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.