Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

74 προβολές 01 Ιουνίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

24 Ιουνίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Επιστημονικό Αντικείμενο
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

1. Ανάλυση του χώρου για την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου στο πλαίσιο της ασφάλισης περιβαλλοντικής ευθύνης
2. Αστική ανάπτυξη προσανατολισμένη στη δημόσια συγκοινωνία και χωρικές επιπτώσεις των μέσων σταθερής τροχιάς (Transit Oriented Development)
3. Αστικές κοινωνικές γεωγραφίες της ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας μεταναστών
4. Δείκτες και εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε διαφορετικές κλίμακες του χώρου
5. Εκτίμηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων – Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση
6. Μαθηματικά για Μηχανικούς-Προβλήματα βελτιστοποίησης με χρήση Θεωρίας Γραφημάτων
7. Μεγάλα δεδομένα στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των αστικών μεταφορών (Big data and transport planning)
8. Μοντέλα συγκοινωνιακού σχεδιασμού και συμπεριφορών κινητικότητας και χωρική στατιστική (Transport modelling and spatial statistics)
9. Nέα αυτοδιοίκηση (new municipalism) και συμμετοχικός σχεδιασμός στο πλαίσιο των Κοινών (commons) και εναλλακτικών προσεγγίσεων χωρικής ανάπτυξης
10. Οικονομική αποτίμηση και χωρική ανάλυση για την εκτίμηση της αξίας των χώρων πρασίνου στο αστικό περιβάλλον
11. Οικοσυστήματα καινοτομίας και ανάπτυξη χωρικής ευφυίας
12. Παραγωγή και αξιοποίηση Πράσινου Υδρογόνου
13. Παραγωγή και διαχείριση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο πλαίσιο των Κοινών (commons) και εναλλακτικών προσεγγίσεων χωρικής ανάπτυξης.
14. Φασματική επεξεργασία εικόνων UAV ή/και δορυφόρων και μνημεία πολιτισμού/ιστορικά σύνολα.
15. Φασματική επεξεργασία εικόνων UAV ή/και δορυφόρων και πολεοδομία/χωροταξία.
16. Ψηφιακές πλατφόρμες και συμμετοχική καινοτομία σε πόλεις και περιφέρειες

Ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις εξής τυπικές προϋποθέσεις:

  • Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής και
  • Κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών εφόσον συνεκτιμηθούν άλλα προσόντα, όπως: επαρκές ερευνητικό έργο ή/και επαρκές επαγγελματικό έργο υψηλής στάθμης στο γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης διατριβής, επιστημονικές δημοσιεύσεις, κ.λπ.
  • Πτυχίο ή πιστοποιητικό καλής γνώσης (επίπεδο Β2) μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας εκ των Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ισπανικών σύμφωνα με την πιστοποίηση επιπέδων γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Το πτυχίο ή πιστοποιητικό δεν απαιτείται εφόσον το πτυχίο ή/και το μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών προέρχεται αντίστοιχα από αγγλόφωνο, γαλλόφωνο, γερμανόφωνο ή ισπανόφωνο Πανεπιστήμιο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης σε ηλεκτρονική μορφή (στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@plandevel.auth.gr) ως τις 24 Ιουνίου 2021.

Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή θα υποβληθούν στην γραμματεία του Τμήματος από όσους εγκριθεί η αίτηση υποψηφιότητάς τους, κατά την εγγραφή τους.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος υποψηφιότητας είναι τα εξής:

1. Έντυπη αίτηση στην οποία να δηλώνεται ένα από τα θεματικά πεδία που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη
2. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου στην οποία αναπτύσσει συνοπτικά τα κίνητρα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και τους λόγους επιλογής της συγκεκριμένης ερευνητικής περιοχής (μέγιστο 500 λέξεις)
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
4. Αντίγραφα τίτλων προπτυχιακών/μεταπτυχιακών σπουδών, συνοδευόμενα από σχετική αναγνώριση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) αν προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού.
5. Βεβαιώσεις αναλυτικής βαθμολογίας των ανωτέρω τίτλων.
6. Πτυχίο ή πιστοποιητικό καλής γνώσης (επίπεδο Β2) μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας εκ των Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ισπανικών σύμφωνα με την πιστοποίηση επιπέδων γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Tο πτυχίο ή πιστοποιητικό ξένης δεν απαιτείται εφόσον το πτυχίο ή/και το μεταπτυχιακό δίπλωμα προέρχονται αντίστοιχα από αγγλόφωνο, γαλλόφωνο, γερμανόφωνο ή ισπανόφωνο Πανεπιστήμιο.
7. Αποδεικτικά διδακτικής, ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).
8. Αντίγραφα πτυχιακών εργασιών και επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν) σε ηλεκτρονική μορφή.
9. Δύο (2) συστατικές επιστολές

Μετά την επεξεργασία των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ ’αποστάσεως (μέσω skype).

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (τηλ: 2310991430, email: info@plandevel.auth.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ.

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.