Προκήρυξη εισαγωγής υποψηφίων διδακτόρων στο Π.Δ.Σ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

30 προβολές 01 Ιουνίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

25 Ιουνίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Επιστημονικό Αντικείμενο
Χημικών Μηχανικών

Προκήρυξη:

 

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (χειμερινό εξάμηνο), την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στη Χημική Μηχανική, είκοσι (20) Υποψήφιων Διδακτόρων.

Στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνουν δεκτοί ως Υ.Δ. και μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ή μη κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως Υ.Δ. μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ..

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του  πτυχίου ή του  διπλώματός τους προσκομίζεται πριν  από  την  ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν µε επιτυχία σε έναν αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων και να εκπονήσουν υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο όπως περιγράφεται στα Άρθρα 10.3-10.5 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 2988/Β’/25.7.2018) και στην τροποποίησή του (ΦΕΚ 2649/Β΄/30.06.2020).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 αίτηση εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης: εδώ, και να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται  στο εγχειρίδιο χρήσης εντός της προθεσμίας υποβολής, μαζί και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ)
  • Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου (εφόσον υπάρχει)
  • Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν)
  • Πιστοποιητικά Αναλυτικών βαθμολογιών
  • Τρεις συστατικές επιστολές (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ)
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Γραπτή έκθεση όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί την εισαγωγή του στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος, αλλά και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, κ.λπ.).
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος υπόμνημα με τα στοιχεία των υποψηφίων και την πρότασή της.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα ανακοινωθούν πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη, GR 265 04 Πατρα

Αρμόδια υπάλληλος: Χρυσούλα Πυλή τηλ: +30 2610969500, ή στα τηλ.: +30 2610969501-3,

Fax: +30 2610 969532, E-mail: phd-studies@chemeng.upatras.grsecretary@chemeng.upatras.gr

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.