Προκήρυξη δυο (2) θέσεων υποψήφιων διδακτόρων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

34 προβολές 01 Απριλίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

26 Απριλίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Επιστημονικό Αντικείμενο
Γεωπονία

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 9/29-03-2021 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 30, 38, 40, και 42 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).  Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 4610/2019 (Α’ 70), σύμφωνα με τις οποίες ιδρύθηκε το τμήμα Γεωπονίας.  Τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 101/27-01- 2020, τ.Β’), ο οποίος συντάχθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).  Τη με αρ.πρωτ. 896/09-03-2021 αίτηση της κας Ελένης Κασαπίδου, επίκουρης καθηγήτριας, για προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα.  Τη με αρ.πρωτ. 973/19-03-2021 αίτηση του κ. Ιωάννη Γιάντση, επίκουρου καθηγητή, για προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα.

αποφάσισε την προκήρυξη δυο (2) θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω γνωστικά πεδία:

1. Μελέτη των ημιεκτατικών συστημάτων εκτροφής αιγών σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας: Από την αειφορική απόδοση στο γάλα βόσκησης (grass fed).

Περιγραφή γνωστικού πεδίου

Η αιγοτροφία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ζωικής παραγωγής στη Ελλάδα και έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι αξιοποιεί κυρίως ημιορεινές και ορεινές εκτάσεις, που καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του ανάγλυφου της χώρας όπως και της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. Παραδοσιακά, η γαλακτοπαραγωγός αιγοτροφία βασίζεται στη βόσκηση, όπου τα ζώα αξιοποιούν τη βοσκήσιμη ύλη μετατρέποντας τη σε προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα, με αειφορικό τρόπο.

Η ποιότητα του γάλακτος επηρεάζεται σημαντικά από τη χημική σύνθεση της βοσκήσιμης ύλης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής χλωρίδας αναδεικνύοντας την τοπικότητα των παραγόμενων προϊόντων. Μελέτες έχουν δείξει ότι η βόσκηση επηρεάζει θετικά τη χημική σύνθεση, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αλλά και τη θρεπτική αξία του γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων που παράγονται από αυτό. Επίσης, τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές επιθυμούν υγιεινά γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται ακολουθώντας τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

2. Προσδιορισμός και συσχέτιση αλληλόμορφων γονιδίων και γονοτύπων με αναπαραγωγικές παραμέτρους σε αυτόχθονες φυλές προβάτων.

Περιγραφή γνωστικού πεδίου

Μία από τις κύριες κατευθύνσεις της Ελληνικής κτηνοτροφίας είναι η εκτροφή μικρών μηρυκαστικών και κυρίως προβάτων, αποτελώντας έναν από τους βασικούς τομείς της πρωτογενούς παραγωγής και της τοπικής οικονομίας.

Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των προβάτων αποτελείται από αυτόχθονες φυλές και η παραγωγή γάλακτος συγκεντρώνεται από τα μέσα Απριλίου έως και τα μέσα Ιουλίου, λόγω της έντονης εποχικότητας που εμφανίζουν οι αυτόχθονες φυλές προβάτων. Οι αξιοσημείωτες διαφορές στην παραγωγή κατά τη διάρκεια του έτους συμβάλλουν αρνητικά στην τοπική οικονομία, τη γαλακτοκομική βιομηχανία και τους καταναλωτές. Στην Ελλάδα, η αναπαραγωγή των προβάτων ξεκινά στα τέλη του καλοκαιριού. Κατά συνέπεια, το πρώτο βήμα για τη διεύρυνση της παραγωγής σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, είναι αύξηση της αναπαραγωγικής περιόδου.

Για πολλά έτη μελετήθηκε μεγάλο πλήθος αναπαραγωγικών τεχνικών με σκοπό τη διεύρυνση της αναπαραγωγικής περιόδου, όπως ορμονικοί χειρισμοί, τεχνητή σπερματέγχυση, επίδραση αρσενικού κ.ά. Τα τελευταία χρόνια βασικός τομέας μελέτης αποτελεί η μοριακή ανάλυση γονιδίων που σχετίζονται με την αναπαραγωγή σε πληθυσμούς προβάτων. Ως εκ τούτου, στην παρούσα διατριβή, θα μελετηθούν μοριακά, γονίδια που σχετίζονται με ποικίλες αναπαραγωγικές παραμέτρους σε πληθυσμούς Ελληνικών αυτόχθονων φυλών προβάτων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν όσοι/ες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής στα γνωστικά πεδία των Γεωπονικών Επιστημών καθώς και σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.

2. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του ν. 4485/2017) σε συναφή γνωστικά αντικείμενα με αυτά που θεραπεύει το τμήμα Γεωπονίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ

Η Συνέλευση του Τμήματος αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και όλα τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση έγγραφα, καλεί σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α και ακολούθως, λαμβάνει την απόφαση ανάληψης της επίβλεψης ή την απόρριψή της. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται επίσης η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας ταχυδρομικώς, από τις 05/04/2021 μέχρι 26/04/2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών), στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας (Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 531 00 Φλώρινα, τηλ. 23850-54610) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ankonstantinidou@uowm.gr.

Η αίτηση κατά την κατάθεσή της θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή:

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 2. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού.
 3. Αντίγραφο Δ.Μ.Σ. και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.
 4. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί διδακτορική διατριβή σε άλλο ΑΕΙ ούτε έχει υποβάλει διδακτορική διατριβή για κρίση με το ίδιο ή παρόμοιο θέμα σε άλλο ΑΕΙ ελληνικό ή της αλλοδαπής.
 6. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές με τους οποίους ο υποψήφιος έχει ακαδημαϊκή σχέση, σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάκτες*.
 7. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης Γ1/C1 της Αγγλικής ή άλλης γλώσσας που να αποδεικνύεται με Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή με αναγνωρισμένο πιστοποιητικό αντιστοίχου επιπέδου πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων στην Ελλάδα φορέων πιστοποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ΑΣΕΠ για επίπεδο γλωσσομάθειας Γ1. Δεν απαιτείται, αν υπάρχουν τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό.
 8. Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής σε ψηφιακή μορφή, που έχει εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών από τα οποία αποφοίτησε ο υποψήφιος/α.
 9. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετική εμπειρία κ.λ.π. (εφόσον υπάρχουν).
 10. Συνοπτικό σχέδιο πρότασης Διδακτορικής Διατριβής στην Ελληνική γλώσσα, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
  α. Ενδεικτικό Τίτλο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, Θεματική Περιοχή/Περιοχές και από τρεις (3) έως πέντε (5) Λέξεις – Κλειδιά.
  β. Συνοπτική περιγραφή του θέματος.
  γ. Περιγραφή του σκοπού και των επιμέρους στόχων της διδακτορικής διατριβής.
  δ. Συνοπτική βιβλιογραφική ανασκόπηση
  ε. Συνεισφορά και πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής.
  ε. Μεθοδολογία Έρευνας.
  ζ. Απαιτούμενο εξοπλισμό, υλικά και αναλώσιμα.
  η. Προσδιορισμό προβλεπόμενης διάρκειας των βασικών σταδίων εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.
  η. Συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το γνωστικό αντικείμενο και το συνολικό ακαδημαϊκό έργο του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ.
  θ. Βιβλιογραφικές αναφορές, οι οποίες θα εμφανίζονται στην πρόταση.

* Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής των δικαιολογητικών, οι δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές πρέπει να αποσταλούν από τους συντάκτες στη γραμματεία του τμήματος, στο mail ankonstantinidou@uowm.gr, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Τα δικαιώματα, οι πρόσθετες υποχρεώσεις του υποψηφίου διδάκτορα, οι ρήτρες, τα παραδοτέα και τα χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών, μνημονεύονται ρητά στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος και αποτελούν προϋπόθεση για τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας στο τηλέφωνο 23850-54610 (ώρες 09:00-13:00) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ankonstantinidou@uowm.gr.

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.