ΠΕ για την διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη έργου στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου στην Ζάκυνθο

81 προβολές 06 Απριλίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

19 Απριλίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Επιστημονικό Αντικείμενο
Βιολογία Διεθνείς Σπουδές Διοίκηση Επιχειρήσεων Οικονομικές Επιστήμες

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο «Plastic Busters: preserving biodiversity from plastics in
Mediterranean Marine Protected Areas – Προστασία της βιοποικιλότητας από τα πλαστικά σε Μεσογειακές Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές» και ακρωνύμιο PlasticBusters MPAs το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg MED 2014-2020 (ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ») στο οποίο ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου συμμετέχει ως
εταίρος.

Για την προκηρυσσόμενη θέση της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει τους παρακάτω οριζόμενους τίτλους σπουδών:

  • Βασικός τίτλος σπουδών κλάδος Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή το ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής
  • Συνολική Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών από τη λήψη του πτυχίου: α) σε θέματα Διοικητικής και οικονομικής Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και β) στο τεχνικό αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου (τουλάχιστον ένα (1) έτος εμπειρίας σε καθένα αντικείμενο), η οποία θα αποδεικνύεται με ανάλογες συμβάσεις ή βεβαιώσεις εμπειρίας
  • Πιστοποιημένη Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (σε γραπτό και προφορικό λόγο).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19/04/2021.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.