ΠΕ Βιολόγων με ΜΔΕ στη Διαχείριση-Τεχνολογία Περιβάλλοντος στο Πολυτεχνείο Κρήτης

34 προβολές 23 Απριλίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

17 Μαΐου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Πηγή

Διαύγεια

Επιστημονικό Αντικείμενο
Βιολογία Επιστήμες Περιβάλλοντος

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επιτόπια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων – ΔΙΑΝΥΑ», με κωδικό “Τ2ΕΔΚ-02905”, με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82262 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κα Βενιέρη Δανάη, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από
εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020

Ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ως ακολούθως:

Θέση: Απασχόληση Πτυχιούχου Βιολόγου ή Περιβαλλοντολόγου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ1, κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τη διαχείριση–τεχνολογία περιβάλλοντος.

Προθεσμία υποβολής μέχρι την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά η Πρόσκληση

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.