Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

28 προβολές 09 Σεπτεμβρίου 2020

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΙΒΕΑΑ

Αποστολή βιογραφικών έως

22 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Πηγή

eduguide

Επιστημονικό Αντικείμενο
Βιολογία Ιατρική

Προκήρυξη

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο ” Ρόλος της ακτιβίνης-Α στην προστασία ενάντια της αυτοάνοσης φλεγμονής στο κεντρικό νευρικό σύστημα στην σκλήρυνση κατά πλάκας”, προκηρύσσει την κάτωθι θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, που θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος:

  • Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες που θα προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Αναλυτικά, τα απαιτούμενα προσόντα, και λοιπές πληροφορίες της θέσης, περιγράφονται ακολούθως.

Α. Περιγραφή Θέσης

Ειδικότητα: Βιολόγος ή Ιατρός με σύμβαση μίσθωσης έργου 36 μηνών

Αντικείμενο έργου:

(1) Να πραγματοποιήσει in vivo μελέτες που αφορούν στη διερεύνηση του ρόλου της ακτιβίνης-Α στην καταστολή της σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΣΚΠ) χρησιμοποιώντας μυϊκά μοντέλα (ΕΕ1).
(2) Να πραγματοποιήσει in vitro μελέτες που αφορούν στη διαλεύκανση των μοριακών μηχανισμών που εμπλέκονται στην κατασταλτική δράση της ακτιβίνης-Α στην παθογένεια των τύπου 17 Τ βοηθητικών λεμφοκυττάρων (ΕΕ2).

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ιατρική ή Βιολογία ή Μοριακή Βιολογία
  • Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών στον τομέα της Ανοσολογίας, Κυτταρικής ή Μοριακής Βιολογίας
  • Εμπειρία σε in vitro ανοσολογικές ή/και μοριακές τεχνικές
  • Εμπειρία στο σχεδιασμό και την εκτέλεση πειραματικών προσεγγίσεων και στην ανάλυση των δεδομένων.
  • Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Ανακοινώσεις σε συνέδρια.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22 Σεπτεμβρίου 2020

Περισσότερες Πληροφορίες

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.