Θέση αμειβόμενη υποψ. Διδάκτορα στο Εργαστήριο Γεωδαισίας του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου

74 προβολές 18 Μαρτίου 2021

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας! Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

19 Απριλίου 2021

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Μηχανολόγων Μηχανικών Πληροφορική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΣΑΤΜ ΕΜΠ (Εργαστήριο Γεωδαισίας) πρόκειται να προκηρύξει μία (1) αμειβόμενη θέση υποψήφιου διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο:
«Εντοπισμός για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων – IoT Positioning»

Περιγραφή: Ανάπτυξη μεθοδολογιών κινηματικού εντοπισμού και πλοήγησης με αξιοποίηση τεχνικών του «Διαδικτύου των Πραγμάτων» για τη σύντηξη δεδομένων δικτύου αισθητήρων IoT και αισθητήρων πλοήγησης.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Μηχανολόγου Μηχανικού, Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου
• Προγραμματιστική εμπειρία: Python, Matlab, C/C++, Java
• Υπόβαθρο σε embedded software development
• Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων SQL
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής

Επιθυμητά προσόντα
• Εμπειρία σε μεθοδολογίες και εφαρμογές εντοπισμού / πλοήγησης ή Location-Based Services (LBS)
• Γνώσεις ανάλυσης σήματος και μεθόδους βελτιστοποίησης (Kalman filtering, data fusion techniques, FFT algorithms, statistics and adjustment theory)
• Γνώσεις προγραμματισμού αισθητήρων πλοήγησης, ανάπτυξης υλισμικού καταγραφής δεδομένων και συγχρονισμού συστημάτων αισθητήρων
• Γνώσεις προγραμματισμού έξυπνων συσκευών κινητής τηλεφωνίας (smartphones) ή tablets και συναφής Εμπειρία με APIs όπως Accelerometer, Google Maps, Location Services

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά έως και 19.04.2021 δηλώνοντας ταυτόχρονα το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρονται.

Επικοινωνία:
Δρ. Βασίλειος Γκίκας, Καθηγητής ΣΑΤΜ ΕΜΠ
e-mail: vgikas@central.ntua.gr

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.