Θέσεις Εργασίας στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ)

170 προβολές 06 Απριλίου 2021

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

τη δημοσίευση  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων:«Data Infrastructure Capacity for EOSC (DICE)», «EOSC Enhance» (Enhancing the EOSC portal and connecting thematic clouds), EOSCFuture, «Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE)», «Hellenic Distributed Ledger Technology Infrastructure – ELEDGER», «National Initiatives for Open Science in Europe (NI4OS-Europe)», «eThemisID: Integrating the Greek Justice System with eIDAS and e-signature services» και «eid UP: Upgrade Greek eIDAs node», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Horizon 2020 και CEF.

Ειδικότερα καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις εξής συμβάσεις:

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων:

 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ενσωμάτωση / και ολοκλήρωση δικτυακών υπηρεσιών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών έργων: «EOSC-Future» και «Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE)», Απόφοιτος κατά προτίμηση Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής (με εμπειρία στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τις υπηρεσίες αναλυτή / προγραμματιστή Δικτυακών Υπηρεσιών (senior) στο πλαίσιο των των ευρωπαϊκών έργων: «EOSCFuture, «Data Infrastructure Capacity for EOSC (DICE)» και, «National Initiatives for Open Science in Europe (NI4OS-Europe)», Απόφοιτος/η κατά προτίμηση Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής (με εμπειρία στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την υποστήριξη και διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών και παροχής τεχνογνωσίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων: «Data Infrastructure Capacity for EOSC (DICE)», «EOSC Enhance (Enhancing the EOSC portal and connecting thematic clouds)», «EOSC-Future» και «Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE)», Απόφοιτος κατά προτίμηση Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής (με εμπειρία στην διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάλυση, υλοποίηση, ενσωμάτωση, και ολοκλήρωση διεπαφών χρήστη διαδικτυακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του Έργου «Data Infrastructure Capacity for EOSC (DICE)», «Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE)» και «EOSC-Future», Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Πληροφορικής (με εμπειρία σε θέματα ανάλυσης, υλοποίησης, ενσωμάτωσης, ολοκλήρωσης διεπαφών χρήστη διαδικτυακών υπηρεσιών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάλυση, και υλοποίηση υπηρεσιών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων «EOSCFuture», «Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE)» και«Hellenic Distributed Ledger Technology Infrastructure – ELEDGER», Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Πληροφορικής (με εμπειρία σε θέματα ανάλυσης, μελέτης, σχεδίασης, και ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων «Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE)» και «Data Infrastructure Capacity for EOSC (DICE)», Διαχειριστής υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών (sysadmin) (με εμπειρία σε θέματα μελέτης, σχεδίασης και ανάπτυξης νεφοϋπολογιστικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μελέτης, σχεδίασης, ανάπτυξης και διαχείρισης αξιόπιστων εφαρμογών που βασίζονται σε μηχανισμούς και μοντέρνες προσεγγίσεις που συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν την ιδιωτικότητα των Ευρωπαίων πολιτών στο πλαίσια των ευρωπαικών έργων: «eThemisID: Integrating the Greek Justice System with eIDAS and e-signature services, «eid UP: Upgrade Greek eIDAs node», «Data Infrastructure Capacity for EOSC (DICE)» και «EOSC-Future», Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Πληροφορικής (με εμπειρία σε θέματα ασφάλειας και σχεδιασμού προηγμένων συστημάτων υπολογιστών)

2. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «COVID-19», σύμφωνα με το παρακάτω περιεχόμενο και όρους:

 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό, την οργάνωση, την υποστήριξη και την επικοινωνία πρωτοβουλιών ανοιχτών δράσεων ψηφιακής καινοτομίας για την ενδυνάμωση των εμπλεκόμενων μερών και ατόμων (δημόσιων λειτουργών, ενεργών πολιτών) με τη χρήση ανοικτών διαβουλεύσεων, εργαστηρίων ιδεατισμού και Hackathons (δράση Ψηφιακής Καινοτομίας ενάντια στον Κορονοϊό GreeceVsVirus) στο πλαίσιο του έργου «COVID-19», Σύμβουλος σε θέματα καινοτομίας, ψηφιακού περιεχομένου και μετασχηματισμού

3. Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο Υποέργου:

 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη διεπαφών χρήστη υπηρεσιών στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Αρωγή ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο ΥΨΔ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης», Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Πληροφορικής (με εμπειρία σε θέματα μελέτης, σχεδίασης, και ανάπτυξης διεπαφών χρήστη διαδικτυακών υπηρεσιών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό, ανάπτυξη, παρακολούθηση, και διαχείριση υπηρεσιών στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Αρωγή ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο ΥΨΔ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης», Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Πληροφορικής (με εμπειρία σε θέματα μελέτης, σχεδίασης, και ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό, ανάπτυξη, παρακολούθηση, και διαχείριση υπηρεσιών στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Αρωγή ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο ΥΨΔ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης», Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Πληροφορικής (με εμπειρία σε θέματα μελέτης, σχεδίασης, και ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό και ανάπτυξη διεπαφών χρήστη υπηρεσιών στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Αρωγή ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο ΥΨΔ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης», Αναλυτής Προγραμματιστής δικτυακών εφαρμογών (με εμπειρία σε θέματα μελέτης, σχεδίασης, και ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την διαχείριση συμβάσεων προμηθευτών, την παρακολούθηση διαγωνισμών και το συντονισμό ομάδων εργασίας στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Αρωγή ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στο ΥΨΔ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης», Συνεργάτης προμηθειών (με εμπειρία στην διαχείριση συμβάσεων προμηθευτών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο με αντικείμενο το σχεδιασμό και την διαχείριση δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Αναβάθμιση Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου ΕΔΥΤΕ Α.Ε για την παροχή νεφοϋπολογιστικών και δικτυακών υπηρεσιών», Μηχανικός Η/Υ ή άλλες θετικές επιστήμες ή Επιστήμονας Πληροφορικής (με εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού/ διαχείρισης δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών)
 • Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων για την υποστήριξη σε οργανωτικό επίπεδο ομάδων διαχείρισης Κέντρων Δεδομένων και Υπερ-υπολογιστικών συστημάτων στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Αναβάθμιση Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου ΕΔΥΤΕ Α.Ε για την παροχή νεφοϋπολογιστικών και δικτυακών υπηρεσιών», Σύμβουλος Επιχειρήσεων στον τομέα Οργάνωσης-Διοίκησης και Διαδικασιών (με εμπειρία σε μεταρρύθμιση επιχειρησιακών λειτουργιών, παροχή εξειδικευμένης καθοδήγησης και εφαρμογή έργων)

ΠΡΟΦΙΛ ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) Α.Ε. εξυπηρετεί σήμερα την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας αφενός με τη διασύνδεση των φορέων σε σύγχρονο οπτικό δίκτυο υπερ-υψηλών ταχυτήτων,
αφετέρου με την παροχή προηγμένων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, που μεταφράζεται σε διάθεση υπολογιστικών, δικτυακών και αποθηκευτικών πόρων στα μέλη της κοινότητας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19 Απριλίου 2021

Ανακοίνωση

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.