Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού διοργανώνει γενικό διαγωνισμό για πρόσληψη 70 διοικητικών υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

349 προβολές 20 Απριλίου 2021

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση δύο εφεδρικών πινάκων επιτυχόντων από τους οποίους κυρίως η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΓΔ REFORM) και η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΓΔ HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:

 1. Στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων: 45
 2. Κεκτημένο του Σένγκεν: 25

Η παρούσα προκήρυξη αφορά δύο τομείς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για έναν τομέα. Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε διάφορες δοκιμασίες, όπως αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού. Η EPSO θα διασφαλίσει ότι οι όροι υπό τους οποίους συμμετέχετε σε αυτές τις δοκιμασίες συνάδουν με τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών δημόσιας υγείας (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και άλλες διεθνείς/ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές).

Καθήκοντα: 

1. Στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

Το μεγαλύτερο μέρος των προσλήψεων σε αυτόν τον τομέα του διαγωνισμού θα αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Οι εμπειρογνώμονες που θα προσληφθούν θα αναλάβουν τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων τεχνικής υποστήριξης, με σκοπό τη στήριξη διοικητικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη, στους ακόλουθους τομείς/κλάδους εμπειρογνωσίας:

 • Δημόσια διοίκηση
 • Δικαστικό σύστημα
 • Χρηματοπιστωτικός τομέας
 • Υπηρεσία δημοσίων εσόδων
 • Διαχείριση δαπανών
 • Επιχειρηματικό πλαίσιο
 • Τομέας της ενέργειας και του κλίματος
 • Περιβαλλοντικός τομέας
 • Τομέας της εκπαίδευσης
 • Τομέας της υγείας
 • Συστήματα κοινωνικής πρόνοιας
 • Ψηφιοποίηση

Ως εμπειρογνώμονας σε θέματα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να είστε σε θέση να αναλάβετε αμέσως καθήκοντα και να επιδείξετε υψηλό επίπεδο εμπειρογνωσίας όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις σε έναν ή περισσότερους από τους προαναφερόμενους τομείς/κλάδους. Θα πρέπει επίσης να αποδείξετε την ικανότητά σας να παρέχετε συμβουλές και υποστήριξη στις δημόσιες διοικήσεις για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων.

2. Κεκτημένο του Σένγκεν

Το μεγαλύτερο μέρος των προσλήψεων σε αυτόν τον τομέα του διαγωνισμού θα αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Οι εμπειρογνώμονες που θα προσληφθούν θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν συναφή εμπειρογνωσία και συναφείς νομικές, στρατηγικές ή πρακτικές γνώσεις, και θα αναλάβουν την ευθύνη του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης του κεκτημένου του Σένγκεν στα κράτη μέλη, με σκοπό την ενίσχυση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και πλαισίου πολιτικής, στους ακόλουθους τομείς/κλάδους εμπειρογνωσίας:

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων
 • Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων
 • Αστυνομική συνεργασία στον τομέα της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν
 • Πολιτική για τις θεωρήσεις
 • Συστήματα πληροφοριών μεγάλης κλίμακας για τα σύνορα, τη μετανάστευση και την ασφάλεια, για τη διαλειτουργικότητά τους και για την αυτοματοποίηση των συνοριακών ελέγχων
 • Τομέας διαχείρισης της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής

Ως «εμπειρογνώμονας Σένγκεν», θα πρέπει να είστε σε θέση να αναλάβετε αμέσως καθήκοντα και να επιδείξετε υψηλό επίπεδο εμπειρογνωσίας σε έναν ή περισσότερους από τους προαναφερόμενους τομείς/κλάδους. Θα πρέπει να είστε σε θέση να παρέχετε συμβουλές και υποστήριξη, συχνά εντός αυστηρών προθεσμιών, για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της πολιτικής στο πλαίσιο πιθανών μεταρρυθμίσεων του κεκτημένου του Σένγκεν. Στο πλαίσιο των καθηκόντων σας, θα καλείστε να πραγματοποιείτε συχνές αποστολές στα κράτη μέλη για τη διενέργεια επιτόπιων αξιολογήσεων ή να συμμετέχετε σε συνεδριάσεις με τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς της ΕΕ.

Τρόπος και Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας: 

Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ατομικό λογαριασμό EPSO. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε μόνο έναν ατομικό λογαριασμό για όλες τις αιτήσεις υποψηφιότητάς σας στην EPSO.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO  έως τις 11 Μαΐου 2021 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών.

Mάθετε περισσότερα εδώ.

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.