Δύο (2) θέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με θέμα την «Ποιότητα τροφίμων ζωικής προέλευσης – Σχεδιασμός νέων προϊόντων» στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

58 προβολές 21 Δεκεμβρίου 2020

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

25 Ιανουαρίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Επιστημονικό Αντικείμενο
Γεωπονία Κτηνιατρική

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι προσκαλεί υποψηφιότητες για τη κάλυψη δύο (2) θέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με θέμα την «Ποιότητα τροφίμων ζωικής προέλευσης – Σχεδιασμός νέων προϊόντων».

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή τίτλων ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα κατ’ ελάχιστο. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε συναφή με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε., ΑΣ.ΠΑΙ.Τ.Ε ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος, στη διεύθυνση: Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, ΤΚ. 81400, Μύρινα Λήμνου (τηλ. επικοινωνίας 22540 83016, e-mail: secr-nutr@aegean.gr), έως και την 25η Ιανουαρίου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου) με τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

1. Αίτηση Υποψηφιότητας.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.
5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
6. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων.
7. Πιστοποιητικό γνώσης (καλή, πολύ καλή ή άριστη) της αγγλικής γλώσσας ή άλλης γλώσσας της Ε.Ε. (νόμιμα επικυρωμένο).
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου).
9.Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Ελληνικών ή ξένων Α.Ε.Ι.
10. Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων, μονογραφιών, κλπ.,

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη τους, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για την επιστημονική και ερευνητική τους ταυτότητα (ηλεκτρονικά σε CD).

Για πληροφορίες οι υποψήφιοι δύνανται να επικοινωνήσουν με την Επίκουρη Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Νασοπούλου (e-mail: knasopoulou@aegean.gr).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.