ΑΣΕΠ:10 θέσεις ΕΕΠ σε Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και Υπουργείο Περιβάλλοντος

252 προβολές 22 Νοεμβρίου 2022

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση συνολικά δέκα (10) θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4765/2021 (Α’ 6), όπως ισχύει, και ειδικότερα: Εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ – πρώην ΑΔΙΠ), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Μίας (1 ) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κεντρική Υπηρεσία), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: Μηχανικοί, Νομικοί, Οικονομολόγοι, Επιστημών Διοίκησης και Οργάνωσης και Υπάλληλοι Πληροφορικής.

Για τις θέσεις μηχανικών ζητείται:

Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού ή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει στις 8 Δεκεμβρίου

ΦΕΚ Προκήρυξης

Αναλυτικά η Προκήρυξη

 

Δείτε σχετικές οδηγίες για το βιογραφικό σημείωμα.

ΕΣΠΑ