Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση για φοιτητές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

383 προβολές 14 Σεπτεμβρίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

28 Σεπτεμβρίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση Πρακτική Άσκηση
Πηγή

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος

Επιστημονικό Αντικείμενο
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

Η ΓΕΝΙΚΗ Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) προσφέρει κάθε χρόνο περίπου 100 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε πολίτες της Ε.Ε. που, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο των πανεπιστημιακών σπουδών τους και έχουν αποκτήσει πτυχίο ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης κατανέμονται σε 2 διαφορετικές περιόδους, καθεμία από τις οποίες διαρκεί 5 µήνες: 1 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου (πρώτη περίοδος). 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου (δεύτερη περίοδος). Αμειβόμενη πρακτική άσκηση 2021 (δεύτερη περίοδος από 1ης Σεπτεμβρίου 2021 έως 31 Ιανουαρίου 2022). Οι υποψήφιοι/υποψήφιες που θα επιλεγούν για την πρώτη περίοδο θα ειδοποιηθούν το αργότερο τον Δεκέμβριο, ενώ όσοι/όσες επιλεγούν για τη δεύτερη περίοδο θα ειδοποιηθούν το αργότερο τον Ιούνιο. Εάν επιλεγείτε, θα λάβετε µε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο µια προσφορά θέσης, στην οποία θα αναφέρονται η περίοδος της πρακτικής άσκησης και η υπηρεσία στην οποία θα εργαστείτε. Επίσης, θα κληθείτε να υποβάλετε µε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ορισμένα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξετε τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας. ∆εν θα γίνετε δεκτοί εάν δεν υποβάλετε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Θα πρέπει να αποδείξετε όλα τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας (εκπαίδευση, επαγγελματική πείρα, γλωσσικές γνώσεις). Ως εκ τούτου, στην αίτησή σας θα πρέπει να συμπεριλάβετε µόνο τα στοιχεία για τα οποία διαθέτετε δικαιολογητικά. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, το Γραφείο Πρακτικής Ασκησης θα σας στείλει µια σύµβαση πρακτικής άσκησης, την οποία θα πρέπει να υπογράψετε. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοικτή έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2021 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τη δεύτερη περίοδο πρακτικής άσκηση του 2021.

Αιτήσεις µέσω τη πλατφόρμας: https://webgate.ec.europa.eu/istat/stage/

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.