Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου _συνεργάτη με εμπειρία στη διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων

56 προβολές 08 Ιουνίου 2021

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας! Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ

Αποστολή βιογραφικών έως

30 Ιουνίου 2021

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Κοινωνικές Επιστήμες Νομικές Επιστήμες Νομική Οικονομικές Επιστήμες Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες Πολιτικές Επιστήμες

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου αναζητεί συνεργάτη με εμπειρία στη διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων

Κωδικός Θέσης PROJ0621

Περιγραφή θέσης

Προετοιμασία, συγγραφή και υποβολή προτάσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων: εντοπισμός προγραμμάτων, επιστημονική έρευνα, εύρεση εταίρων, συντονισμός, συγγραφή και κατάθεση διεθνών και κοινοτικών προγραμμάτων (EuropeAid Technical Assistance projects, EC Grants,   World Bank, UNDP, USAID, Twinning)

Διαχείριση έργων: κατάρτιση χρονοδιαγράμματος, έλεγχος ροής, συντονισμός δράσεων, κατάρτιση αναφορών προόδου, επικοινωνία με αρμόδιους φορείς

Εκπαίδευση

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο νομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών και να χειρίζεται άριστα την αγγλική γλώσσα. Επίσης θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Εμπειρία

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην  υποβολή-παρακολούθηση – υλοποίηση – ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ειδικότερα:

 • Γνώση του εθνικού, ευρωπαϊκού, διεθνούς  αναπτυξιακού και επενδυτικού κανονιστικού πλαισίου
 • Γνώση των διαδικασιών κοινοτικών διαγωνισμών
 • Εμπειρία στην εύρεση και διεκδίκηση αναπτυξιακών έργων
 • Εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων
 • Εμπειρία στη συγγραφή/ επίβλεψη επιστημονικών παραδοτέων
 • Εμπειρία στη διαχείριση κοινοτικών έργων στην Ελλάδα
 • Ικανότητα εργασίας υπό αυστηρά χρονοδιαγράμματα
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με διεθνείς ομάδες επιστημόνων

Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν:

 • Πιστοποίηση διαχείρισης έργων ή αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση κοινοτικών έργων
 • Εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η θέση προσφέρει:

 • Θέση πλήρους απασχόλησης με έδρα την Αθήνα
 • Δυνατότητα συνεργασίας με επιστήμονες διεθνούς κύρους

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό στα αγγλικά, συνοδευόμενο από επιστολή ενδιαφέροντος στα αγγλικά, στο email αναγράφοντας τον κωδικό θέσης PROJ0621, έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Όλα τα βιογραφικά θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα. Τα βιογραφικά θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων του Ιδρύματος για διάστημα 6 μηνών.

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας. Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει ο φορέας.

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.