Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης NΠΙΔ (Μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα)

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Περιγραφή: Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ (Μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα) συστάθηκε με το Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β' 2496 / 19.07.2017. Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση παροχών προς τους ασφαλισμένους, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για τους ασφαλιστικούς κινδύνους του γήρατος. Οι χορηγούμενες παροχές ορίζονται σε χρήμα και καταβάλλονται περιοδικώς (σύνταξη) ή εφάπαξ. Μέλη του μπορούν να γίνουν υγειονομικοί (ιατροί, φαρμακοποιοί, κτηνίατροι και οδοντίατροι) από όλη την Ελλάδα. Το ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ υπόκειται σε αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου που εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, από τρεις Εποπτικές Κρατικές Αρχές. Σημειωτέο δε ότι η υπαγωγή υγειονομικών σε αυτό αποφέρει μια σειρά από οφέλη όπως για παράδειγμα 100% έκπτωση των καταβληθέντων εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα,κ.ά. Η έδρα του Ταμείου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και η διαχείριση και νομική εκπροσώπησή του πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ταμείου.
Διεύθυνση: Επανωμής 26, Θεσσαλονίκη - T.K.: 55133
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310402024
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ