ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Περιγραφή: Η Εqual Society (Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών) είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, μη Κυβερνητική Οργάνωση, που βασικό στόχο έχει την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά τα δικαιώματα της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, την επιχειρηματικότητα. ----------------------------------------------------------------------------------------- Equal Society is an independent, non-profit, non- governmental organization which aims at sensitizing and informing citizens for sexual equality, equal opportunities and non-discrimination in all fields of social life, especially in education, education, the labor market, social insurance, health, entrepreneurship, green growth.
Διεύθυνση: ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 33, Αθήνα - T.K.: 10434
Τηλ. Επικοινωνίας: 2117051841
Ιστοσελίδα: